Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso Volkswagen naudojimo, kelionės lapų pildymo, kontrolės, saugojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės

Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos vidaus kontrolės politika