AKMENYNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kalvarijos sav.

Pamokų laikas

1.   8.30  -   9.15

2.   9.25  -  10.10

3. 10.20  -  11.05

4. 11.25  -  12.10

5. 12.30  -  13.15

6. 13.25  -  14.10

7. 14.15  -  15.00

El. dienynas

El. dienynas

Steigėjas

Steigėjas

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Draugaukime

“Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

“Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“

    VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorės Daivos Šukytės kvietimu mūsų mokyklos bendruomenė prisidėjo prie labdaros Ukrainai iniciatyvos. Kovo 19 d. Kauno Kaziuko mugėje geriausi virtuvės šefai virs ukrainietiškus barščius, o lankytojai bus kviečiami ragauti ir aukoti Ukrainos žmonėms.

    Mokyklos bendruomenės nariai nunėrė keturis šimtus Ukrainos vėliavos spalvų apyrankių, kurios džiugins aukojančių širdis ir papuoš rankų riešus.

Technologijų mokytoja Gerda

    Kovo 15 d. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis IX” vietinis turas. Konkurse dalyvavo mūsų mokyklos mokinės: 6 kl. mokinė Gabija Linartaitė, 7 kl. mokinė Jonė Leonavičiūtė ir 8 kl. mokinė Brigita Marija Vasiliauskaitė. Į Sūduvos regioninį turą, vyksiantį Marijampolės kultūros centre, pateko Jonė Leonavičiūtė. Sveikiname mokinę ir linkime sėkmės sekančiame etape.

Technologijų mokytojos Dalia ir Gerda

    Kovo 7 d. 7-8 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Kalba – mūsų namai“. Viktorinoje varžėsi dvi komandos: „Pelėdžiukai“ ir „Vyturiukai“. Dalyviai turėjo atlikti įvairias užduotis: atsakyti į klausimus, atpažinti lietuvių rašytojus, įspėti žodžius pagal piešinius, ištaisyti barbarizmus, žargonus ir svetimybes, pabaigti patarles ir kitas užduotis. Užduotys reikalavo parodyti dalyvių gudrumą ir vikrumą. Vertinimo komisija suskaičiavo, kad daugiausia taškų surinko „Vyturiukų“ komanda. Viktorinos dalyviai apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

    Viktorina suteikė progą žaismingai mokytis, padėjo įtvirtinti lietuvių kalbos ir literatūros žinias.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Laura Drūtytė

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys

    Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šio.

    Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 metais. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos (paprastink).

Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

 • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių bei mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
 • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Paruošiamieji mokyklos žingsniai

Nuo ko turėtų pradėti veikti mokykla, norinti sėkmingai pasiruošti dirbti pagal BUP? Rekomenduojami šie sėkmingo pasirengimo žingsniai:

Pirmas žingsnis. Mokyklos vadovo, kaip lyderio, užduotis – inicijuoti ir įveiklinti UTA komandą, kuri pradžioje turėtų aptarti narių vaidmenis, atsakomybės sritis, veikimą, partnerystę, išteklius ir kt. Komandai taip pat reikėtų sutarti bendrą tikslą, UTA turinį, principus.  Labai svarbu į komandą įtraukti mokytojus, jau besimokančius dirbti pagal atnaujintas BUP, paskirti asmenis, atsakingus už komunikacijos, socialinės partnerystės koordinavimą. Vienas iš sėkmės veiksnių, padėsiančių mokyklai sėkmingai pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį, – vadovo ir visos komandos narių lyderystė. Šiame etape galėtų pagelbėti metodinė priemonė „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“.

Antras žingsnis. UTA komandai rekomenduojama parengti UTA veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. Šiame plane mokykla turėtų nusimatyti situacijos įsivertinimą, kuris padėtų identifikuoti, ką mokykla jau turi ir ko dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui. Vienas iš siūlomų įsivertinimų įrankių  – Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai.  Norint įvertinti mokytojų pasirengimą dirbti pagal atnaujintas BUP, galima pasinaudoti kolegų gerosiomis patirtimis. Vienas iš tokių pavydžių  – Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų  mokytojų pasirengimo bendrųjų programų atnaujinimui ir diegimui tyrimas, kurį galima atlikti tiek mokykloje, tiek visos savivaldybės mastu.  UTA veiksmų plane reikėtų nusimatyti, kaip sudaryti sąlygas UTA diegimui. Tai ir kvalifikacijos tobulinimas, ir reikiamų specialistų užtikrinimas, ir ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas, kas ypač svarbu įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Rengiantis naudingu įrankiu galėtų būti „Metodinės rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių planus“. Sudarant palankias sąlygas, viena iš rekomenduojamų priemonių – komunikacijos planas, kuris padėtų užtikrinti savalaikę informacijos sklaidą visai mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams. Norint užtikrinti tinkamą pasiruošimą diegti atnaujintas ugdymo programas, būtina procesų stebėsena.

Dėmesys mokytojui

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Bene svarbiausi šiame etape yra mokytojai, kurie pirmieji perpras atnaujintas BUP, jie bus ypač svarbūs savivaldybės bei mokyklos mokytojų bendruomenei: neš žinią apie atnaujintas BUP, kolegoms padės perprasti turinį, inicijuos dalijimąsi savivaldybėje, kartu su kolegomis priims reikiamus sprendimus dėl pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BUP mokyklose. Šiuo metu vyksta projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymai, kuriuose dalyvauja 1200 mokytojų,  o nuo 2022 m. rudens į projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokytojų mokymus įsitrauks dar 3600 mokytojų. Šie mokytojai taps savo dalykų ambasadoriais ir neš pokyčio žinią, patirtis savo kolegoms mokyklose, vietos švietimo bendruomenėse.

Vertingą patirtį atsineš mokytojai, dalyvaujantys Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime, kurio  tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų BUP  projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai šioms programoms įgyvendinti.

Visos švietimo sistemos ir kartu mokyklų vadovų užduotis – tinkamai motyvuoti mokytojus. Mokytojų motyvacijos varomosios jėgos: mokyklos bendruomenę įsiklausantis įstaigos vadovas, veiksmingas administravimas, aiški ir skaidri etatų ir krūvių formavimo politika, kokybišką darbą užtikrinančios sąlygos, mokytojų padėjėjų, ypač dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, etatų užtikrinimas, galimybė save realizuoti bei tobulintis, geras mikroklimatas, kolegialus veikimas, finansinės paskatos, kompetencijų pripažinimas, padėka už darbą ir pagarba (mokinių, tėvų, kolegų, vadovo).

Naudingos nuorodos

 1. UTA planų pavyzdžiai savivaldybei, mokyklai
 2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai (įtrauktis diegiant atnaujintas BP)
 3. Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį
 4. Svarbiausia informacija apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus
 5. Pagrindiniai strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos vykdymo principai (57 str.)
 6. Sudėtingų švietimo sistemos pokyčių valdymas
 7. Mokyklos veiklos planavimas ir stebėsena (įvairių šalių gerosios patirtis)
 8. Mokytojams apie kompetencijas
 9. Tėvams apie UTA
 10. Bendrųjų programų projektai
 11. mokykla2030.lt

    Kovo 1 d. mokykloje vyko Kaziuko mugė. Mokiniai prekiavo savo pagamintais rankdarbiais bei kepiniais. Tą pačią dieną buvo švenčiamos ir Užgavėnės, tai mugėje dalyvavo ir čigonė, raganos, Kanapinis su Lašininiu, kiti persirengėliai.

    Po šurmulingos mugės visi išskubėjo į lauką. Mokiniai nuoširdžiai varė žiemą, žaidė žaidimus, stebėjo Kanapinio ir Lašininio kovą. Šventės pabaigoje sudegintas Užgavėnių simbolis – Morė. Už ištvermę ir dalyvavimą šventėje visi susirinkusieji buvo pavaišinti blynais ir karšta arbata.

Organizatoriai

 

 

 

 

 

    Mokykloje vasario 21 dieną vyko 5 – 10 klasių Raštingiausio mokinio konkursas. Mokiniai rašė diktantą ir varžėsi dėl raštingiausio mokyklos mokinio vardo. Ištaisius ir įvertinus darbus, paaiškėjo, kad raštingiausios yra Brigita Marija Vasiliauskaitė, Gustė Geležiūtė, Austėja Vasiliauskaitė, Agnė Šačikauskaitė ir Emilija Staskevičiūtė.

    Sveikiname laimėtojas ir linkime nepamiršti savo gimtosios kalbos.

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Laura Drūtytė

   

      Vasario 4 d. Akmenynų pagrindinės mokyklos pirmokai mokėsi burnos higienos. Vaikai sužinojo, kaip taisyklingai valytis dantis, kiek laiko juos valyti, kokias priemones naudoti ir kaip dažnai reikia keisti šepetėlį. Tradiciškai Marijampolės visuomenės sveikatos biuras mokiniams padovanojo spalvingų dantų šepetėlių ir dantų pastos

Visuomenės sveikatos specialistė Alma Černulytė

 

Dingusių žmonių šeimų paramos centras pristato pirmąją Lietuvoje skaitmeninę mokymo programą „9 pamoka“ skirtą ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai jaunimo tarpe.

Kam skirta programa? Su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams, tėvams, globėjams ir kitiems ankstyvaja smurto prevencija besidomintiems žmonėms. 

APIE PROGRAMĄ

„Mes negalime pakeisti to, ko nežinome, o kai mes sužinome, mes negalime liautis keisti“

Sheryl Sandberg

Lietuvoje kas dešimtas nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje yra vaikas iki 18 metų amžiaus, 85% jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių. Smurtinėje aplinkoje augančiam vaikui formuojasi klaidingos santykių nuostatos, vertybės, kurios vėliau perkeliamos į tarpasmeninius santykius. Smurtas neretai tampa prastų rezultatų mokykloje, pabėgimo iš namų priežastimi.

Jaunuoliams trūksta įgūdžių kaip atpažinti smurtą santykiuose ir kaip reaguoti jį atpažinus. Lyčių lygybės skatinimas yra esminė smurto lyties pagrindu prevencijos dalis.

Šioje skaitmeninėje edukacinėje programoje skiriamas dėmesys ankstyvajai smurto lyties pagrindu santykiuose prevencijai 12 – 18 m. moksleivių tarpe. Suteikiant informaciją apie lyčių stereotipus ir smurtą lyties pagrindu formuojančius stereotipinius lyčių vaidmenis.

„Švietimas yra priemonė, kuria galima pakeisti individų elgesį ir socialines normas, susijusias su smurtu ir diskriminacija, kad mūsų visuomenėse būtų daugiau lygybės ir saugumo” – teigia skaitmeninės edukacinės programos kūrėja Rugilė Butkevičiūtė