Karjeros specialisto paslaugos

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, taip pat tolesnę profesinę raidą ir mokymąsi.

Mokykloje teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

  • ugdymas karjerai (integruotos pamokos, tiksliniai užsiėmimai, seminarai, ekskursijos ir kt.);
  • profesinis konsultavimas (individualios ir grupinės konsultacijos);
  • profesinis informavimas (informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas, susitikimai su specialistais, įvairių profesijų atstovais, išvykos į kitas švietimo įstaigas ir kt.).

Karjeros specialistė mokiniams teikia šias paslaugas:

  • padeda pažinti, įvertinti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • siekia išsiaiškinti mokinio profesinį kryptingumą, profesijos tinkamumą;
  • susipažindina su informacija apie aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas ir trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas;
  • sudaro individualų ugdymosi planą;
  • padeda rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Konsultacijos vyksta iš anksto suderinus laiką.

Karjeros specialistė